SYSTÉM  PRO ŘÍZENÍ, VIZUALIZACI, ARCHIVACI TECHNOLOGICKÝCH DAT A TISK PROTOKOLŮ

KALICÍ PECE CAY 7.90.4/9.5, POPOUŠTĚCÍ PECE CAY 7.180.4/7.5

A ŽÍHACÍ  PECE CAY 7.180.4/9.5

Systém řízení, vizualizace, archivace dat procesů a tisk protokolů kalicí pece CAY 7.90.4/9.5, popouštěcí pece CAY 7.180.4/7.5 a žíhací pece CAY 7.180.4/9.5 je realizován jako aplikace řídícího systému Control Web 6, který pracuje pod operačním systémem Windows XP prof.. Systém se automaticky spustí po zapnutí počítače a přihlášení se do systému Windows. Řízení pohybu pecí zajišťuje PLC systém SIMATIC 300 s programovým vybavením podle požadavků zadavatele.
Složení systému:
SIMATIC 314C PtP zajišťuje řízení mechanických pohybů pece podle zvolených režimů na základě vstupů snímajících koncové polohy a stavy mechanizmů a výstupů pro ovládání pohybů. V normálním provozu komunikuje s počítačem v rozvaděči pece, od kterého dostává příslušné instrukce a do kterého posílá informace o stavu všech vstupů i výstupů. Pomocí nich pak počítač provádí vizualizaci a archivaci procesu. Modul je možno provozovat i v ručním provozu zadáváním jednotlivých programů pomocí kontrávesu. Jedná se o provoz při oživování pece a uvádění do provozu.
Řídící počítač pecí standardního typu bez hadwerových úprav je umístěný v rozvaděči pece se 17tipalcovým LCD monitorem a výsuvnou klávesnicí. Komunikuje s PLC SIMATIC ze kterého čte informace o stavu pece na základě kterých provádí vizualizaci pece, kreslení grafů, archivování dat, vypracovávání návodek a průvodek, kontrola programu a zobrazení chybových hlášení.
Tento počítač pracuje na síti s dalšími třemi počítači. Jeden v kanceláři technologa, druhý v kanceláři vedoucího kalírny a třetí na pracovišti údržby. Tyto počítače neumožňují zásahy do ovládání pece. U technologa a vedoucího kalírny je možno vytvářet návodky a průvodky a provádět výpisy protokolů. Na pracovišti údržby je funkce pouze sledovací (pouze funkce potřebné pro údržbu). Propojení počítačů je po podnikové síti a je plně v kompetenci pracovníků METAL (správa sítě). Pomocí sítě je též automaticky zajišťováno zálohování dat na nezávislé medium.

Panely, které jsou vyvolávány na obrazovce počítače:

 • zobrazení celého pecního systému. Všechny teploty, doby kalení, chlazení, všechny snímané stavy mechanizmů, polohy košů na drahách (vyjímku tvoří koše přímo v pecích, které jsou zobrazeny v detailu pece), polohu pojezdů drah, ventilátory, chladicí klapky, hodnoty z potenciometrů v rozvaděči (v případě provozu bez PC). 
 • zobrazení kalicí pece. Všechny teploty, doby kalení, počty máchnutí, rychlost transportu, hmotnost vsázky, všechny snímané stavy mechanizmů, mechanizmus označení vsázek obsluha, poznámka k procesu, ventilátory, míchadla, poloha vrat, poloha výtahů kalicích van, vyklápěcí vozík a plato s bednami pro vysypání vzorků, pohyb válečků válečkových drah;
 • zobrazení kalicích van a chladicího boxu u kalicí pece. Pro tato zobrazení platí totéž, co v předchozím případě;
 • zobrazení popouštěcí pece. Pro tato zobrazení platí totéž, co v předchozím případě;
 • zobrazení dochlazovacího boxu, výstupní dráhy a vyklápěcího stolku. Pro tato zobrazení platí totéž, co v předchozím případě;
 • zobrazení žíhací pece a ochlazovacího tunelu. Pro tato zobrazení platí totéž, co v předchozím případě;
 • grafy průběhů teplot kalicí pece, popouštěcí pece a žíhací pece;
 • graf odchylky skutečných teplot kalicí pece, popouštěcí pece a žíhací pece od požadované teploty v rozsahu – 25 až + 25 °C;
 • graf průběhů teploty u vany1 a vany2   kalicích van;
 • archivační modul pro ukládání změřených dat na disk;
 • modul pro operativní úpravu parametrů procesu;
 • modul pro vypracování návodek ;
 • modul pro vypracování průvodek;
 • panel chyb – indikuje současné chyby a u chyb prodlení;
 • panel diagnostiky – indikuje chybné splnění podmínek;
 • panel pro nastavení konstant pece;
 • výsledky měření – možnost doplňování výsledků měření, prohlížení a tisk protokolů;
 • panel pro zálohování dat na nezávislé medium;

Systém zajišťuje následující funkce:

 • řízení všech pecí, kalicí lázně a chladicích boxů a ochlazovacího boxu podle nastavených režimů;
 • měření a zobrazení žádaných a skutečných teplot ve všech zónách všech pecí;
 • měření a zobrazení žádané a skutečné teploty v obou vanách kalicí lázně;
 • všechny měřené a zobrazované veličiny jsou zároveň průběžně znázorněny ve formě grafu;
 • zadávání teplot jednotlivých zón pecí podle vytvořené průvodky do regulátorů;
 • zadávání dob kalení, ochlazování, počtu máchnutí podle vytvořené průvodky do příslušných ovládacích prvků;
 • modul pro vytváření databáze návodek pro výrobek;
 • modul pro vytváření databáze průvodek pro konkrétní vsázku;
 • archivace návodek a průvodek s možností výpisu;
 • archivaci měřených veličin s možností pozdějšího výpisu ve formě grafů;
 • průběžné sledování hlášených poruch, jejich indikace, počítání a archivace. Indikace jak na světelném majáku, tak na vizualizaci na počítačích;
 • průběžné sledování dob jednotlivých operací a při překročení potřebné doby pro operaci indikuje jak na světelném majáku, tak na vizualizaci na počítačích počínající problém;
 • výše uvedené poruchy jsou počítány a ukládány do modulu poruch, takže i při absenci obsluhy jsou poruchy zaznamenány;
 • 4 panely pro diagnostiku stavu pece;
 • modul pro zálohování dat na nezávislé medium;
 • modul pro zadávání konstantních parametrů pecí;

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH PANELŮ:
Pozor: Všechny datumové a časové operace využívají systémový čas počítače. Je proto nutné, aby systémový čas počítače byl správně nastaven (snadná kontrola je v modrém pruhu nahoře obrazovky, kde je datum a čas průběžně zobrazován).

PŘEHLED CELÉ pece. – str.1.

Jde o základní panel, kde jsou zobrazeny:

požadované a skutečné teploty  pro všechny pece a kalicí vany. V případě výpadku komunikace počítače s regulátorem se na displeji objeví hvězdičky (ukázka – kalicí pec 1. zóna) ;

požadované doby kalení, ofuku, zpoždění ofuku, počet máchnutí a zbývající doby do konce;

údaje všech tří vážících systémů a počet košů v peci;

polohy všech košů na drahách, převoznách a beden na platech (vyjímkou jsou koše v peci z důvodů místa – jsou ale v detailech pece) s vyznačením plného, nebo prázdného koše;

polohy pojezdů všech převozen. Při jízdě převozny je převozna uprostřed a bliká šipka pod převoznou;

otevření (zavření vrat). Zavřená vrata jsou modrá (příklad kalicí pec). Vrata v pohybu je blikající žlutá (příklad – vstupní vrata popouštěcí pece). Otevřená vrata zmizí (příklad – výstupní vrata popouštěcí pece);

běh ventilátorů – stojící ventilátor je šediví, běžící má otáčející se modré kolečko;

klapky na popouštěcí peci – otevřeno/zavřeno;

výtahy van – horní, střední a dolní poloha. Střední znamená pohyb nahoru nebo dolů – znázorněno blikající šipkou;

pohyb drah vyznačen blikající šipkou ve směru pohybu;

blikající červené vykřičníky uprostřed upozorňují, že nastala nějaká porucha a je třeba se podívat do panelu chyb (bude vysvětleno později);         

Kliknutím myší na znázornění některé z pecí je možno zvolit zobrazování podrobnějších informací pro každou z  těchto pecí. Kliknutím na ikonu „ZÁLOHA“ je vyvolán panel pro zálohování dat na nezávislé medium.Toto ale pravděpodobně nebude používáno, protože zálohování bude prováděno automaticky na síťový server.

Při otevření detailního zobrazení některé pece se vpravo na liště objeví ikony, s jejichž pomocí je možno volit další obrazovky vztahující se k této části technologie. Jedná se o tyto ikony:

 • PŘEHLED - vyvolá obrazovku s vizualizací celého pecního systému;
 • PEC - vyvolá obrazovku s vizualizací té pece ve které se pohybujeme;
 • GRAF °- vyvolá obrazovku s grafem teplot všech tří (kalicí pec), dvou (vany), šesti (popouštěcí, nebo žíhací pec) zón pecí, nebo teplot kalicích van. Záleží na tom, jestli jsme právě v technologii kalicí pece, popouštěcí pece, nebo žíhací pece;
 • LUPA °C - vyvolá obrazovku s grafem odchylek skutečných teplot kalicí pece, popouštěcí pece a žíhací pece od požadované teploty ve velkém rozlišení v rozsahu – 25 až + 25 °C;
 • VODA - vyvolá obrazovku s grafem teploty vody a polymeru;
 • NASTAV. - vyvolá obrazovku s mechanizmem pro operativní přestavení parametrů pecí v případě potřeby;
 • NÁVODKA - vyvolá obrazovku umožňující tvorbu návodek, uložení do paměti a tisk;
 • PRŮVODKA - vyvolá obrazovku umožňující tvorbu průvodek, uložení do paměti;
 • VÝSLED. - vyvolá obrazovku umožňující zapsání výsledků měření a prohlížení a tisk protokolu;
 • CHYBA - vyvolá obrazovku se sledováním chyb a poruch komunikace, jejich počítání a archivace výskytu s možností výpisu datumu a času počátku a ukončení poruchy;
 • DIAGNOSTIKA – z panelu chyb je možný skok do čtyř panelů pro diagnostiku stavu pece;
 • SERVIS – vyvolá obrazovku určenou pro nadefinování základních konstant pece;

KALICÍ PEC – str. 2

Panel zobrazuj nákresy kalicí pece, kalicích van a chladicího boxu. V pecích jsou displeje zobrazující tyto měřené veličiny:

 • požadovaná a skutečná teplota ve všech zónách pecí;
 • výkon topení;
 • kód rychlosti, rychlost transportu, doba průchodu pecí;
 • počet přepravek v jednotlivých pecích;
 • hmotnost vsázky v koši;
 • doby kalení, ofuku, počet máchnutí a  zbývající doby a počet máchnutí do konce

Textové displeje v nichž je uvedeno:

 • označení vsázek – nabíhající a dobíhající vsázka;

Textové (číselné) zadávací displeje do nichž se zapisuje označení následné vsázky sestávající z položek

 • zakázka – 7 číslic;
 • plán – 3 číslce;
 • uzel – 4 číslice;
 • rok – 2 číslice, měsíc – 2 číslice, den – 2 číslice
 • pořadové číslo ve dni – 2 číslice;

a dále

 • označení (jméno) obsluhy – 20 alfanumerické;
 • poznámka – 40 alfanumerické.

Je-li pro vsázku vytvořena průvodka, musí být označení vsázky shodné s označením průvodky. V tomto případě může pecní linka pracovat v režimu „automat s PC“ a její parametry jsou postupně přestavovány podle průvodky. Není-li vytvořena průvodka shodná s označením vsázky, nelze do pece v režimu „automat s PC“ založit – linku lze provozovat pouze v režimu „automat“. Na tuto skutečnost je obsluha upozorněna nápisem nad zadávacími políčky.
Označení průvodky v sobě zahrnuje v prvních třech položkách označení návodky. Aby se usnadnilo zadávání označení vsázek majících vypracované průvodky, je vlevo od položky zakázka tlačítko (trojúhelník s čárkou), jímž je možno vylistovat všechna označení již vytvořených návodek. Dvojklikem na zvolený řádek s označením návodky se označení vybrané návodky vepíše do prvních 4 položek (až po lomítko). Vpravo od položky  pořadové číslo ve dni je tlačítko  (šipka vlevo), jímž je nutno potvrdit zadané označení vsázky.

Režimy pece umožňují kalení do vany 1, vany 2, do vzduchu a rychlý přejezd z kalicí pece do popouštěcí pece.
Zadané údaje se budou vypisovat v protokolu o procesu.
Panely jsou určeny pro přehled situace v obou pecích. Zobrazení dynamicky ukazuje:

 • stav všech dveří;
 • pohyb válečkových drah;
 • polohu košů ve sledovaných místech;
 • polohu a pohyb převozen, polohu výtahů;
 •  pohyb ventilátorů a míchadel

poloha košů v peci odpovídá skutečné poloze. Na každém koši je značka signalizující jak se bude obsah koše tepelně zpracovávat (vana 1, vana 2, vzduch, bez zpracování a rychlý přejezd do popouštěcí pece.
Návrat z detailního zobrazení kalicí do přehledu se provede  kliknutím na žlutou ikonu – přehled. Návrat do pece na ikonu PEC (dole na liště).
Vpravo je panel ikon pomocí nichž je možno volit další funkce týkající se zvolené pece (jejich význam byl již uveden dříve).
Pec je provozována vždy pouze v jednom ze čtyř režimů:

 • režim 1 – kalení ve vaně 1;
 • režim 2 – kalení ve vaně 2;                                   
 • režim 3 – kalení ve vzduchu;
 • režim 4 – rychlý přejezd z KA do PO;

POPOUŠTĚCÍ PEC – str. 3
Platí totéž co pro pec kalicí. Navíc je zde znázorněna poloha chladicích klapek.
ŽÍHACÍ PEC – str. 4
Platí totéž co pro pec kalicí. Navíc je zde chladicí tunel. Poždění ofuku se nastavuje pouze pro první pozici.
GRAF – °C – str. 4.

Panel zobrazuje průběžný graf požadovaných a skutečných teplot. Příklad je pro kalicí pec. Zobrazeny jsou tři požadované a tři skutečné teploty. V pravém horním rohu je znázorněna barva jednotlivých teplot (světlá je požadovaná a tmavá skutečná – např. světle červená a tmavě červená). V zaškrtávacím políčku je možno zvolit teploty (barvy) které chceme vidět.. Zaškrtnuté barvy (v malém čtverečku vedle nápisu) se zobrazují. Kliknutím na čtvereček zaškrtnutí zmizí a teplota se nezobrazuje. Je tedy možno vybrat méně teplot pro lepší přehlednost.
Přepínačem 1 z 5 lze volit 5 různé časových základen. Trvání grafu je 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, 24 hodin, nebo 3 dny. Tento graf slouží pouze pro přehled a okamžitou potřebu. Běží stále a tedy jej není nutné spouštět nebo jinak ošetřovat.
Vlevo nahoře jsou ikony pomocí nichž je možno:
DT (druhá zleva) – nastavení počátečního datumu a času grafu a délky grafu. (podmínkou přístupu k tlačítku je stisknuté následující tlačítko).
Svislá čára a šipky na obě strany (třetí zleva) – na grafu se objeví značkovač ovládaný myší (objeví se tam kam klikneme myší) a hodnoty grafu v jeho místě se objeví vpravo nahoře v tabulce. Tabulku je možno pomocí myši umístěné na modrý pruh v horní části tabulky přesouvat tam kde nepřekáží. Panel zmizí kliknutím na křížek nahoře vpravo.
Zobrazení grafu (třetí zleva) – umožňuje různá nastavení. Pro naše účely je potřebné nastavení časové osy – délka grafu – kliknutí na šipku v položce délka osy se rozbalí položky pro nastavení dnů, hodin, minut a sekund. Na přepinači standardních časových os vpravo dole se objeví nápis  jiná časová osa. Kliknutím na standardní osy se toto nastavení ruší a opět se vrátíme do standardních časových os. Je zde možno přestavit i počet kroků grafu (svislých čar). Dále změnu rozsahu měřené veličiny (svislá osa udávající teplotu). Je tedy možno vytvořit graf s větším rozlišením.
Vpravo je tlačítko DATA pomocí něhož je vyvolán panel na kterém je možno prohlížet data starší než 1 rok (všechna data – tedy i do roku). V průběžném grafu jsou pouze data do jednoho roku. Chceme-li prohlížet data, nebo vypsat protokol starší než jeden rok, provedeme to v tomto panelu. Důvodem je rychlost vyhledávání. Velká většina vyhledávání není starší než jeden rok. Hlavní archiver proto obsahuje pouze data rok nazpět. V případě dohody je možno tento interval zkrátit. Panel pro stará data bude využíván výjimečně.
Obsluha archiveru starých datobr. 8
Panel zajišťuje archivaci starých měřených dat. Zároveň umožňuje podrobné prohlížení zajímavých částí grafu včetně výpisu tabulky. Pomocí hranatých tlačítek vpravo se volí veličiny, které chceme zobrazit. Při vstupu do panelu jsou předvoleny veličiny odpovídající příslušné peci (zobrazena na horní liště). Kulatá tlačítka slouží k volbě stupnice osy závisle proměnné (zobrazí se stupnice veličiny u kulatého tlačítka). Při stisknutém tlačítku s ikonou zámku (třetí zleva dole) se kliknutím myší na určitém místě grafu objeví svislá lišta a v okénkách napravo od grafu se objeví číselné zobrazení hodnot veličin grafu v místě lišty. Lištu lze posouvat šipkami vpravo dole nebo pomocí myši.
Stiskem tlačítka nejvíce vlevo dole se otevře seznam denních záznamů. Vybráním požadovaného záznamu a stiskem tlačítka „zobrazit“ se zobrazí graf tohoto záznamu. Je možno opět použít lištu, jako v předchozím případě, stisknutím tlačítka s ikonou svislé čáry s dvěma od středu mířícími šipkami (tlačítko vpravo v druhé řadě tlačítek nahoře). Při nestisknutém tlačítku je možno myší ohraničit výřez záznamu, který se potom zvětší na celou plochu grafu. Chceme-li se vrátit k původnímu zobrazení, stiskneme tlačítko s ikonou zelené zpět ukazující šipky (tlačítko uprostřed v druhé řadě tlačítek nahoře). Vlastnosti grafu lze nastavovat po stisknutí tlačítka s ikonou mřížky s grafem (třetí tlačítko zprava v druhé řadě tlačítek nahoře). Graf je možno vytisknout (na tiskárnu definovanou v systému Windows jako výchozí) stisknutím tlačítka s ikonou tiskárny (čtvrté tlačítko zleva v druhé řadě tlačítek nahoře) nebo lépe stisknutím tlačítka „Soubor“ (první zleva v prvé řadě tlačítek nahoře) a vybráním „Tisk…“ z nabízeného menu. V druhém případě je možno měnit nastavení tiskárny. Prohlížení tohoto grafu se ukončí stisknutím tlačítka s ondřejským křížkem na liště s názvem panelu zcela vpravo nahoře. Před ukončením je nabídnuto uložení datového souboru. Vzhledem k tomu, že data jsou znovu k dispozici z archiveru je jejich opětné ukládání na disk bezpředmětné, a proto tuto možnost odmítneme stiskem tlačítka „Ne“.
Stisknutím tlačítka kVAhse objeví panel na str. 9. Udává spotřebu elektrické energie v zadaném časovém intervalu. Obsluha spočívá v zadání datumu a času začátku a konce intervalu a objeví se spotřeba v tomto intervalu.

GRAF – LUPA – str. 6

Panel zobrazuje průběžný graf teplot pece s velkým rozlišením. Graf znázorňuje odchylky skutečných teplot od požadované teploty v rozsahu – 25 až + 25 °C. Do nuly je „vsazena“ požadovaná teplota.
Tento graf bude vhodný  při nastavování regulátorů a ověřování kvality regulace a stability procesů. Dále pro ověření zda nebylo vybočeno z povoleného tolerančního pásma odchylky skutečné od požadované teploty. Platí vše jako v předchozím popisu.
GRAF – VANY – str. 7
Zde jsou zobrazovány čtyři teploty – dvě požadované a dvě skutečné s rozsahy 0 až 100 °C. Platí vše jako v předchozím popisu.

OPERATIVNÍ ÚPRAVA PARAMETRŮ – str. 10.

Panel je určen pro zvláštní případ, kdy nebude z nějakých důvodů využíván standardní systém nastavení parametrů regulátorů, z údajů průvodky. Požadované parametry je možno nastavit v příslušných zadávacích políčkách (při navolení panelu jsou v nich aktuální údaje). K přestavení parametrů však dojde až po stisknutí tlačítka pod příslušnou položkou, nebo lze přestavit najednou všechny parametry zvolené pece stisknutím tlačítka „Přestavit parametry kalicí (popouštěcí) pece“. Panel je možno použít např. při korekci některého parametru během zpracování jedné dávky. Políčka pro zadávání údajů se vybírají kliknutím myší a vyplňují pomocí klávesnice, nebo inkrementováním (dekrementováním) šipkami v políčkách, nebo šipkami na klávesnici. Panel je společný pro celý pecní systém. Obsluha provádějící přestavení označí tlačítkem jestli bylo přestavení schváleno technologem. Datum a čas změn jsou archivovány s možností prohlížení (vytištění) seznamu. Před přestavením se objeví ověřovací panel (příklad – kalicí zóna 3) a po odsouhlasení se teprve přestavení provede. 
Položka označená „Historie změn“ zaznamená datum a čas všech změn nastavení provedených v tomto panelu. Dále datum a čas spuštění a zastavení aplikace. Prohlížení položky se aktivuje kliknutím na ikonu ve tvaru otevřeného pořadače. Potom naskočí seznam ročních souborů. Kliknutím na soubor se objeví seznam (obdobné jako seznam poruch na obr. 13). Seznam lze vytisknout kliknutím na ikony ve tvaru tiskárny, nebo standardně přes SOUBOR a TISK. Pokud chceme jen část seznamu, použijeme tabulky InCalc a myší označíme tiskovou oblast (obr. 16).
NÁVODKA – str. 11.
Panel slouží k vypracovávání návodek pro určitý výrobek. Po zapsání označení návodky je třeba vyplnit ostatní položky podle uvážení. Zápis označení návodky se provede tak, že klikneme myší na první položku. Položka se rozpadne na jednotlivé dílčí položky (číslo výkresu, název dílce, varianta). Je třeba zadat dílčí položky a zadání potvrdit pomocí tlačítka s ikonou šipky vlevo.
Zadá-li se zde identifikace návodky, která již byla vytvořena, zobrazí se její údaje bezprostředně po zadání identifikace v zadávacích políčkách. Pokud taková návodka ještě nebyla vytvořena, předpokládá se, že se bude vytvářet návodka nová a další zadávací políčka se vynulují. V tomto případě nebo je-li jakýkoliv údaj změněn, je obsluha informována o tom, že údaje na obrazovce nejsou totožné s údaji uloženými na disku červeným nápisem „Změněna a neuložena“ v pravém horním rohu obrazovky. Údaje v dolní třetině, které mají hnědou popisku lze zadávat výběrem údaje z menu. Zadávací menu se objeví po kliknutí myší na popisku a údaj z nabízeného menu se přenese do zadávacího políčka rovněž tak, že na zvolený údaj klikneme myší. Po vytvoření návodky nebo opravě návodky již vytvořené, je možno pomocí tlačítka „ULOŽIT NÁVODKU“ uložit vytvořenou návodku na pevný disk. Je rovněž možno vytvářet podobné návodky tak, že již vytvořenou návodku upravíme a stiskneme tlačítko „ULOŽIT JAKO“. Bude nám nabídnuto zadání nové identifikace, přičemž po jejím potvrzení bude tato návodka uložena s nově zadanou identifikací a původní návodka zůstane zachována. Tlačítko „TISK NÁVODKY“ slouží k vytištění zobrazené návodky a pomocí tlačítka „ZRUŠENÍ NÁVODKY“ může uživatel (po potvrzení této volby) již vytvořenou návodku z pevného disku vymazat.

PRŮVODKA – str. 12.

Panel je určen k nadefinování způsobu zpracování konkrétního procesu a způsobu kontroly. Pojmenování průvodky a její vyhledávání je dáno označením procesu – jeho vyplnění je tedy povinné. Provádí se obdobně jako v předchozím případě. Rozdíl je pouze v tom, že zde přibude dílčí položka č. zakázky a číslo tavby. Vytváří-li se průvodka z návodky, vychází označení průvodky z označení návodky a první tři dílčí položky v označení průvodky obsahují označení návodky. Pro usnadnění zadání části označení průvodky shodné s označením návodky je v levé části tlačítko s ikonou trojúhelníčku nad čárkou. Po jeho stisku se vylistují označení všech existujících návodek a z tohoto menu lze příslušnou návodku vybrat dvojklikem na zvolený řádek.
Povinné je i zadání údajů ve střední části (teploty, rychlosti, doba kalení, chlazení), protože se podle nich nastavují parametry pecní linky při provozu v režimu „automat s PC“. Zadáme-li označení průvodky, které již existuje, přenesou se automaticky příslušné údaje do zadávacích políček, zadáme-li neexistující označení, jehož součástí je označení existující návodky, přenesou se do zadávacích políček údaje z návodky a ostatní políčka se vynulují, zadáme-li kompletně neexistující označení, vynulují se všechna zadávací políčka. Údaje z návodky, které udávají požadovaný rozsah příslušné položky (například požadované teploty v zónách popouštěcí pece) se přenášejí pouze do informačních políček (označených modře), konkrétní údaj je pak třeba doplnit do příslušných zadávacích políček.
Ukládání, tisk a rušení průvodek se provádí pomocí tlačítek v dolní části, obdobně jako byla tato činnost popsána u návodek. Rovněž funkce nápisu „Změněna a neuložena je obdobná jako u návodek.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ – str. 12.

Po navolení tohoto panelu se na obrazovce zobrazí formulář pro doplnění údajů o procesu. V horní části panelu jsou políčka pro zadání čísla procesu (označené „vyhledej položku“) nebo pro zadání časového úseku (označené „vyhledej položku v čase OD – DO“). Zadá se buď část nebo celé označení procesu nebo časový interval a stiskne se tlačítko „Vybrat“. Po jeho stisku se vylistují vsázky, které vyhovují zadání. Dvojitým kliknutím na požadovanou vsázku se přenesou údaje o této vsázce do formuláře v dolní části panelu. Údaje v tomto formuláři lze opravit popřípadě doplnit. Po stisknutí tlačítka „Uložit položku“ dojde k uložení opravených údajů o vsázce na pevný disk.
Po vyplnění jsou výsledky uloženy pomocí tlačítka „ULOŽIT POLOŽKU“. Výsledky jsou použity pro tisk protokolů. Pomocí tlačítka „Vytvořit přehled“ je možno provést výpis výsledků měření. Pro vsázky odpovídající kritériím výběru.
Panel slouží dále k prohlídce a k tisku protokolů. Lze zobrazit či tisknout:

 • protokol o kterémkoliv archivovaném procesu v grafické formě;
 • přehled o průběhu technologických veličin v zadaném časovém úseku v grafické formě.

Protokol o zobrazeném procesu se získá stisknutím tlačítka „Tisk grafu“ v dolní části obrazovky. Systém vyhledá údaje o zadané vsázce a sestaví protokol (může to chvilku trvat) a zobrazí ho nejprve na obrazovce. Tam si ho můžeme prohlédnout s pomocí rolovacích lišt vpravo. V dolní části obrazovky jsou tlačítka „Tisk“ a „Storno“. Kliknutím na tlačítko „Tisk“ dojde k vytištění zobrazeného protokolu. Pokud si nepřejeme protokol tisknout, vrátíme se k panelu TISK PROTOKOLŮ kliknutím na tlačítko „Storno“. Pokud žádný takový proces s udanou vsázkou neexistuje, vypíše se chybová zpráva „O ZADANÉM PROCESU NEJSOU ŽÁDNÉ ÚDAJE“.
Chceme-li přehled v zadaném časovém úseku, vyplníme nejprve okénka v horní části obrazovky označená Den/měsíc/rok/hodina/minuta „od“ a Den/měsíc/rok/hodina/minuta „do“ a potom klikneme na tlačítko „časový graf“.Vytvoří se záznam odpovídající zadanému časovému úseku. Záznam je možno prohlédnout a v případě potřeby vytisknout obdobně jako v předchozím případě.

PORUCHY MECHANIZMŮ – str. 13,

Panel obsahuje seznam sledovaných poruch. Pokud nastane porucha, začne červeně blikat nápis této poruchy. Porucha je započítána a do paměti zapsán název poruchy, datum a čas začátku poruchy a po ukončení poruchy je zapsán datum a čas konce poruchy. Počty poruch je možno vymazat tlačítkem nulování  (s ověřovacím dotazem). Ve žluté položce vedle tlačítka je zapsán datum a čas kdy bylo nulování provedeno. Seznam se otevře kliknutím na žlutou ikonu (pootevřená dvířka) v položce vedle nápisu seznam. Objeví se okno s možností volby dBase prohlížeč (nebo InCalc – přepnutím tlačítka). Kliknutím na tlačítko zobraz se objeví výpis chyb ve standardním okně (podle potřeby je možno jej zvětšit). Kliknutím na ikonu v podobě tiskárny je možno seznam vytisknout.
Položka označená „Historie změn“ zaznamená datum a čas všech poruch. Prohlížení položky se aktivuje kliknutím na ikonu ve tvaru otevřeného pořadače. Potom naskočí seznam ročních souborů.
Příklad je na str. 15. Chceme-li vytisknout pouze část seznamu, zvolíme zobrazení In Calc a označíme myší část kterou chceme vytisknout. Kliknutím na soubor se objeví seznam zřejmý z obr. na straně 14. Seznam lze vytisknout kliknutím na ikony ve tvaru tiskárny, nebo standardně přes SOUBOR a TISK.
DIAGNOSTIKA – str. 16 až 20.
Pro diagnostiku poruch slouží pět panelů týkajících se:

 • volba režimu;
 • vstupní vrata KA;
 • výstupní vrata KA;
 • vstupní vrata PO;
 • výstupní vrata PO;

kontrolky indikují zelenou barvou splnění podmínek pro provedení popisované operace. Pokud některá svítí červeně, není tato podmínka splněna a je nutno hledat důvod. Podrobný popis s příklady je v poslední části dokumentace.

KONSTANTNÍ PARAMETRY PECÍ – str. 21.
Pomocí panelu je možno nastavit:

 • přiřazení rychlosti pasu kódu rychlosti kalicí i popouštěcí pece – každému číslu 1 až 8 je nutno přiřadit příslušnou rychlost;
 • dobu cyklu máchání v kalicí lázni;
 • délku kalicí pece;
 • dobu jednoho cyklu v ochlazovací lázni;
 • délku popouštěcí pece;
 • počet pulsů mezi první a poslední polohou koše (při instalaci pece – dále se nebude měnit) pro kalicí i popouštěcí pec;

Zapsané hodnoty jsou uloženy na disku a změní se až po přepsání jinou hodnotou.

ZÁLOHOVÁNI ARCHIVIVANÝCH ÚDAJŮ – str. 22.
Zálohování je provedeno obsluhou kliknutím na tlačítko

 • PROVÉST ZÁLOHOVÁNÍ a zálohování všech dat se provede. Nad tlačítkem je údaj kdy byla záloha naposled provedena.

Obnovení archivovaných údajů se provede rozděleně tlačítky:

 • OBNOVIT ARCHIVOVANÉ PARAMETRY;
 • OBNOVIT ÚDAJE O VSÁZKÁCH – to co je definováno o vsázce;
 • OBNOVIT NÁVODKY;
 • OBNOVIT PRŮVODKY;

K obnovení je možno použít poslední zálohování, nebo předposlední (pokud by např. poslední bylo chybné). Kliknutím na červenou šipku se přepínají dva datumy uložených záloh. Obnova se provede z vybrané zálohy.
Tlačítkem NASTAVENÍ se otevře panel, kde je možno nastavit cestu kam se má zálohovat. Dále hodinu a minutu ve dni, ve které se vždy automaticky provede zálohování. Pokud je v obou položkách nula, automatické zálohování se ignoruje.

 

 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SYSTÉMU
Zapnutím počítače a přihlášením se do systému Windows se aplikace bez dalšího zásahu sama spustí. Nabíhání proběhne během cca 1 minuty. Při rozběhu systém Control Web 6 provádí komprimaci databáze. V případě, kdy došlo k restartu systému po delší době, může tato operace trvat déle (několik minut) a o tuto dobu se prodlouží i doba rozběhu aplikace.  
Vypnutí se provádí takto:
V pravém rohu na hlavním panelu systému Windows klikneme myší na malou ikonku dětské stavebnice. a z rozvinutého menu vybereme „Zastavit aplikaci“. Počítač se znovu zeptá „Opravdu si přejete zastavit běžící aplikaci ?“. Klikneme-li na tlačítko „Ano“, aplikace se ukončí. Nyní je potřeba standardně vypnout Windows; přes tlačítko „Start“ na hlavním panelu postupujeme přes „Vypnout počítač“ k „Vypnout“, až systém počítač vypne.

>> PRŮBĚŽNÉ PECE OBRÁZKY