Ukázky některých typických modulů

1

 

2

3

 

 

Průběžná kalicí a popouštěcí pec CAY – RERALISTIC

V přehledu celé pece jsou všechny základní parametry pro okamžitý přehled stavu. Kliknutím myší na jednotlivou pec je tato zobrazena detailně.

 1. Přehled celého pecního systému..
 2. Kalicí vany se zadáváním dat o procesu. Viditelná je pouze používaná  část (polymer, nebo olej).
 3. Popouštěcí pec s dochlazovacím boxem. Kalicí pec je obdobná.

Ve dvojici displejů s číselnými údaji je vždy horní (méně barevně výrazný) požadovaná hodnota a spodní (výraznější) skutečná hodnota.
Pohyb válečkových drah je indikován otáčením koleček.

 

4

 

5

6

 

 

Průběžná kalicí a popouštěcí pec CAY – RERALISTIC

Všechny měřené parametry procesu jsou průběžně zobrazovány v grafickém vyjádření. Zároveň jsou všechna data archivována pro pozdější zobrazení, nebo vykreslení (výpisu) v protokolu o procesu.

 1. Graf požadovaných a skutečných teplot v kalicí peci se čtyřmi volitelnými časovými osami. Vpravo je aktuální čas.
 2. Zvětšený graf pro rozsah 50 °C. Zvolená požadovaná teplota je

na hladině „0“ a skutečné hodnoty ukazují odchylku.  

 1. Archivační modul ukládá všechna změřená data, která je možno v tomto modulu prohlížet, provádět výřezy atd. Uložená data jsou pak používána pro tisk protokolů o procesu.

 


7

 


8


9

 

 

Průběžná kalicí a popouštěcí pec CAY – RERALISTIC

Moduly jsou určeny k nastavování pece, značení zakázek a doplňování změřených výsledků.

 1. Návodka je vypracována pro určitý výrobek. Podle dat v návodce se z počítače nastaví regulátory a mechanizmy pece.
 2. Průvodka definuje prováděný proces. Zkopíropvané údaje z návodky je možno upravit. Dále je doplněno číslo procesu.    
 3. Výsledky měření jsou doplněny dodatečně. Číslo procesu je zadáno buď přímo, nebo je vyhledáno pomocí zakázky, případně vylistováno pomocí časového intervalu.

Výsledky měření z tohoto modulu jsou uloženy a použity při tisku protokolů.


10

 


11


12

 

 

Průběžná kalicí a popouštěcí pec CAY – RERALISTIC

 1. Tisk protokolů je proveden po výběru podle čísla procesu, případně vylistován podle zakázky, nebo zvoleného časového intervalu. Z vylistovaného přehledu je pak zvolen požadovaný proces. Dále je možno vypsat protokol časový (opět výběrem  OD – DO).
 2. Jsou sledovány časy potřebné pro proběhnutí operace (např. vložení vsázky do pece) a při překročení povoleného času je toto signalizováno. Dále jsou signalizovány další poruchy (např. malý tlak dusíku). Poruchy jsou počítány a registrovány pro případný výtisk s určením okamžiku poruchy.
 3. Pro každou poruchu může být vypracován panel s informacemi o doporučeném postupu pro obsluhu pece, případně pro pracovníky údržby.

.

13

 

14

15

 

 

Ukázky pecí

Jednotlivé pece jsou co nejvěrnějším zobrazením skutečné pece. Jsou zde zobrazovány požadované a měřené hodnoty teplot, uhlíkových potenciálů, výkonů topení, časů. Dále značení zakázek, vsázek, technologických programů, atd. Dvouhodnotové stavy jsou názorně zobrazovány – ventily, plameny, dveře, ventilátory, posuvy pasů, chlazení.

 1. Víceúčelová komorová pec s možností umístění čtyř zakázek současně do pece. Doplňující údaje lze vypisovat na zvláštním panelu vyvolaném zeleným tlačítkem +.
 2. Dvojice pecí pro zpracování AL slitin. Každá vsázka je složena z osmi košů z nichž každý je definován samostatně.
 3.  Šachtová pec. Zde je možno nadefinovat dvě vsázky.

16

 

17

18

 

 

Ukázky vizualizace linky SOLO

 1. Linka SOLO složená z žíhací pece, dvou cementačních pecí a pece pro karbonitridaci. Kalit je požno v oleji, polymeru, nebo v dusíkové atmosféře.
 2. Detailní zobrazení cementační pece. Je možno připravit plán práce pro 10 zakázek.
 3. Kalicí a ochlazovací vany.

19

 

20

21

 

 

Programování regulátorů

Nastavování regulátorů z počítače na technologické programy uložené v paměti pod číslem programu, nebo v návodkách jako požadované parametry určitého výrobku.

 1. Program pro víceúčelovou pece může obsahovat až 12 kroků s možností nastavení nárůstu, prodlevy a poklesu teploty, příp. uhlíkového potenciálu, dob různých operací atd. Program se pro informaci obsluhy vykreslí.
 2. Parametry průběžné pece jsou do regulátorů nahrány podle údajů ve zvolené návodce (příklad na str. 3). Pomocí modulu operativních úprav lze nastavené parametry korigovat.
 3.  Programátor pro šachtovou pec pro karbonitridaci. Zpřístupní se pouze položky které mají pro zvolenou funkci smysl.

22

 

23

Vytížení dvou pecí v měsíci 3. roku 2004 po jednotlivých dnech. Další možnosti jsou: rok po měsících a rok po týdnech. Jelikož soubor obsahuje podle konkrétního provedení) např. hmotnost kusu a počet kusů, je možno je možno provést výpis hmotnosti vsázky prošlé pecí za určité období.
Dále je možno výpisy vázat na obsluhu, která bývá vždy zapisována do programu.

>> ZPĚT