PROGRAM PRO ŘÍZENÍ A VIZUALIZACI, ARCHIVACI TECHNOLOGICKÝCH DAT A TISK PROTOKOLŮ

VÍCEÚČELOVÝCH PECÍ VUP1, VUP2, VUP3, VUP4 A POPOUŠTĚCÍCH PECÍ P1, P3, P5, P8, P9 a P10

 

20.8.2007

TEXTOVÁ ČÁST MANUÁLU

 

Systém řízení, vizualizace a archivace technologie víceúčelových pecí VUP1, VUP2, VUP3, VOP4 a popouštěcích pecí P1, P3, P6 a P8, P9 a P10 je realizován jako aplikace řídícího systému Control Web 2000, který pracuje pod operačním systémem Windows XP prof.. Systém se automaticky spustí po zapnutí počítače a přihlášení se do systému Windows.
Systém zajišťuje následující funkce:

 • měření a zobrazení žádaných a skutečných teplot ve  všech pecích, popřípadě uhlíkového potenciálu u víceúčelových pecí VUP1, VUP 2, VUP3 a VUP4;
 • měření a zobrazování výkonu topení pecí ( s výjimkou regulátorů ECONOX 210)
 • zadávání průběhu teploty podle vytvořeného programu u pecí ;
 • zadávání průběhu uhlíkového potenciálu podle vytvořeného programu u pecí VUP1, VUP2, VUP3 a VUP4;
 • vytváření programu pro zadávání průběhu teploty pro všechny pece a uhlíkového potenciálu pro pece VUP1,  VUP2, VUP3 a VUP4;
 • všechny měřené a zobrazované veličiny jsou zároveň průběžně znázorněny ve formě grafu;
 • archivaci měřených veličin s možností pozdějšího výpisu ve formě grafů a tabulek;
 • výpisy protokolů s průběhy technologických veličin pro zakázku v grafické nebo tabelární formě;
 • výpisy protokolů s grafy technologických veličin pecí ve zvoleném časovém úseku.
 • archivace průvodek a výpis jejich obsahu do grafů (změřené parametry);
 • archivace návodek (popis procesu a požadované výsledky) s možností výpisu;
 • indikace poruch a jejich archivace a možnost výpisu poruch;       

Systém je možno ovládat pomocí 40 obrazovek. Po odstartování systému se zobrazí přehledový panel celé kalírny.


Popis jednotlivých panelů:

PŘEHLED KALÍRNY

Jde o základní panel (str. 2), z něhož je možno zvolit zobrazování podrobnějších informací pro každou ze čtyř víceúčelových pecí VUP a šesti popouštěcích pecí P kliknutím myší na příslušné schematické zobrazení. Kliknutím na ikonu „ZÁLOHA“ je možno zvolit modul pro zálohování dat. Na blocích znázorňujících jednotlivé pece jsou zobrazeny základní údaje pro příslušnou pec a to požadovaná a skutečná teplota, požadovaný a skutečný uhlíkový potenciál (pro pece VUP), požadovaná a skutečná teplota oleje (pro pece VUP). Pokud není pec v provozu, je přes ní nápis „pec č. není v provozu“ (příklad POP1 a VUP3). Pokud je regulátor ve stopu, je zde přes žádanou hodnotu nápis „STOP“ (příklad POP9 a POP10). Pokud je přerušena komunikace s regulátorem pece, jsou místo teplot hvězdičky a červená ikona PC // REG ( příklad POP8). Kliknutím na tlačítko „přehled zaplnění pecí“  se objeví panel (str. 3) kde je přehledně zaplnění jednotlivých pecí (uvedeny zakázky).  U údajů příslušejících jednoduchým regulátorům (teplota oleje) je zadávací okénko umožňující přestavit požadovanou hodnotu regulátoru. K přestavení dojde prostým zadáním nové hodnoty po jejím potvrzení (např. klávesou „Enter“). Při vlastním přestavování regulátoru se tato políčka znepřístupní, po přestavení se zadaná hodnota vynuluje. U teplot se akceptují pouze teploty vyšší než 20 °C. V dolní části je graf, kde je průběžně znázorněno zaplnění víceúčelových pecí za posledních 24 hodin. Kliknutím na tlačítko „návrat do přehledu“ se vrátíme do přehledu.
Zvolením některé z pecí se (kliknutím na příslušný obrázek pece) objeví panel s podrobnějším znázorněním této pece.
Ve  zobrazení každé pece jsou vpravo na liště ikony, s jejichž pomocí je možno volit další obrazovky vztahující se k této peci. Jedná se o

 • STROJ - vyvolá obrazovku s vizualizací pece;
 • GRAF °C - vyvolá obrazovku s grafem teploty;
 • LUPA °C - vyvolá obrazovku s grafem pásma teploty v rozsahu 50 °C;
 • GRAF olej - vyvolá obrazovku s grafem teploty oleje a stavy důležitých dvouhodnotových veličin (např.: běh ventilátorů, víření oleje, plyny atd.);
 • PRŮVODKA – vyvolá obrazovku s průvodkou pro její vyplnění;
 • NÁVODKA - vyvolá obrazovku s návodkou pro její vyplnění a případné vytištění;
 • ARCHIV - vyvolá obrazovku s možností prohlížení archivovaných záznamů;
 • PROTOK. - vyvolá obrazovku umožňující zobrazení, popřípadě výpis protokolu;
 • PROGRAM - vyvolá obrazovku s mechanizmem pro tvorbu programů ;
 • VYKŘIČNÍK – vyvolá obrazovku s přehledem poruch. Pokud je vykřičník šedý, není žádná porucha. Pokud červeně bliká, je nějaká porucha kliknutím na vykřičník se objeví seznam poruch, kde bliká probíhající porucha.

VÍCEÚČELOVÁ PEC str. 4,5 a POPOUŠTĚCÍ PEC str6,7.

Panel zobrazuje nákres pece, ventilátorů, míchadel oleje, dveří, chlazení, výtahu, vsázky, bezpečnostních plamenů a topných těles u víceúčelových pecí VUP1 až 4 (str. 4). U popouštěcích pecí P1 až 10 (str. 6) je znázorněn pouze běh ventilátoru, stav dveří, stav pece (je li zapnuta) a vsázka. V peci jsou displeje zobrazující tyto měřené veličiny:

 • požadovaná teplota (všechny pece);
 •  skutečná teplota (všechny pece);
 • požadovaný uhlíkový potenciál (pouze u VUP);
 • skutečný uhlíkový potenciál (pouze u VUP);
 • požadovaná teplota oleje (pouze u VUP );
 • skutečná teplota oleje (pouze u VUP);

V levé části panelu jsou okénka, v nichž lze zadat označení až dvou vsázek a označení kdo vsázku vložil a kdo ji ukončil. Pro každou vsázku se na panelu zobrazovaném tlačítkem „DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ZAKÁZEK“ zadávají tyto údaje (str. 5) :

 • číslo vsázky ( 999999/999/999 )        9 = číslice, X = písmena, nebo číslice;
 • číslo průvodky ( 9999999999/9999);
 • počet kusů ( 99999);
 • druh operace ( XXX ).
 • poznámka ( 80 x X )

V levém horním rohu jsou políčka v nich jsou názvy běžícího (označeno „NASTAVENÍ“ a následného (označeno „PŘÍŠTÍ PROGRAM“) technologického programu. Jméno požadovaného technologického programu se zadá do políčka pro příští program před zavezením vsázky, která má být tímto programem zpracovávána do pece. O mechanizmu přestavování příslušných regulátorů je pojednáno v kapitolách popisujících programování regulátorů příslušných typů pecí. Zelené tlačítko s křížkem je možno využít k přenosu jména právě nalistovaného programu v panelu programování příslušného typu pece. Tlačítko je přístupné pouze je-li na panelu programování vybrán nějaký program a jeho údaje nebyly změněny bez uložení na disk (údaje na obrazovce souhlasí s údaji na disku, které se používají při přenášení údajů technologického programu do regulátorů).
Ve zobrazení pece jsou znázorněny stavy některých mechanizmů pece (vizualizace):

 • přední a střední dveře – nahoře,  dole;
 • výtah – v oleji, nebo nahoře;
 • vsázka – v komoře, v předkomoře, v oleji,  v ochlazovacím prostoru;
 • ventilátor komory a předkomory – běží (modrá barva a kolečko se točí), neběží (šedivá barva);
 • víření oleje – běží (modré vrtulky), neběží (šedé vrtulky);
 • chlazení oleje - oběh oleje přes chladič;
 • chladicí voda puštěna – oběh vody;
 • plamenná clona, věnčitý hořák – plamen hoří, nehoří;
 • chlazení pláště 1 a 2 – voda obíhá, neobíhá;

 

GRAF – °C, %C – str. 8

Panel zobrazuje průběžný graf požadované a skutečné teploty a požadovaného a skutečného uhlíkového potenciálu. Vpravo dole je reálný čas (bíle na černém podkladu). Graf ubíhá doleva, čili např. na hodnotě -1h je stav, který byl před hodinou. Vpravo je stupnice teploty a vlevo stupnice uhlíkového potenciálu.

Přepínačem 1 ze 3 lze volit 3 různé časové základny. Trvání grafu je 1 hodina nebo 8 hodin nebo 24 hodin. Tento graf slouží pouze pro přehled a okamžitou potřebu. Běží stále a tedy jej není nutné spouštět nebo jinak ošetřovat.
Pozor: tento graf se neukládá do vnější paměti a po vypnutí počítače mizí a začíná se kreslit znova.

GRAF – olej (pouze u VUP) str. 10

Panel zobrazuje požadovanou a skutečnou teplotu oleje. Vpravo dole je reálný čas (bíle na černém podkladu). Graf ubíhá doleva, čili např. na hodnotě -1h je stav který byl před hodinou.
Přepínačem 1 ze 3 lze volit 3 různé časové základny. Trvání grafu je 1 hodina, 8 hodin nebo 24 hodin. Tento graf slouží pouze pro přehled a okamžitou potřebu. Běží stále a tedy jej není nutné spouštět, nebo jinak ošetřovat.
Dále zobrazuje stavy důležitých dvouhodnotových veličin – atmosféra, NH3, N2 stav ventilátorů, víření a chlazení oleje.
Pozor: tento graf se neukládá do paměti a po vypnutí počítače mizí a začíná se kreslit znova

GRAF – LUPA – str. 5

Panel zobrazuje průběžný graf teplot pece s velkým rozlišením. Graf znázorňuje odchylky skutečných teplot od zvolené požadované teploty v rozsahu – 25 až + 25 °C. Do nuly je „vsazena“ požadovaná teplota.
Tento graf bude vhodný  při nastavování regulátorů a ověřování kvality regulace a stability procesů. Dále pro ověření zda nebylo vybočeno z povoleného tolerančního pásma odchylky skutečné od požadované teploty.
Přepínačem 1 ze 3 lze volit 3 různé časové základny. Trvání grafu je 1 hodina nebo 8 hodin nebo 24 hodin. Tento graf slouží pouze pro přehled a okamžitou potřebu. Běží stále a tedy jej není nutné spouštět nebo jinak ošetřovat.
Pozor: tento graf se neukládá do paměti počítače a po vypnutí počítače mizí a začíná se kreslit znova

ARCHIV – str. 11.

Panel zajišťuje archivaci měřených dat. Zároveň umožňuje podrobné prohlížení zajímavých částí grafu včetně výpisu tabulky. Vzhled a funkce tohoto bloku jsou dány systémem CONTROL WEB a v aplikaci je nelze upravovat, či doplňovat. Pomocí hranatých tlačítek vpravo se volí veličiny, které chceme zobrazit. Při vstupu do panelu jsou předvoleny veličiny odpovídající příslušné peci (zobrazena na horní liště). Kulatá tlačítka slouží k volbě stupnice osy závisle proměnné (zobrazí se stupnice veličiny u kulatého tlačítka). Při stisknutém tlačítku s ikonou zámku (třetí zleva dole) se kliknutím myší na určitém místě grafu objeví svislá lišta a v okénkách napravo od grafu se objeví číselné zobrazení hodnot veličin grafu v místě lišty. Lištu lze posouvat šipkami vpravo dole nebo pomocí myši.
Stiskem tlačítka nejvíce vlevo dole se otevře seznam denních záznamů. Vybráním požadovaného záznamu a stiskem tlačítka „zobrazit“ se zobrazí graf tohoto záznamu. Je možno opět použít lištu, jako v předchozím případě, stisknutím tlačítka s ikonou svislé čáry s dvěma od středu mířícími šipkami (tlačítko vpravo v druhé řadě tlačítek nahoře). Při nestisknutém tlačítku je možno myší ohraničit výřez záznamu, který se potom zvětší na celou plochu grafu. Chceme-li se vrátit k původnímu zobrazení, stiskneme tlačítko s ikonou zelené zpět ukazující šipky (tlačítko uprostřed v druhé řadě tlačítek nahoře). Vlastnosti grafu lze nastavovat po stisknutí tlačítka s ikonou mřížky s grafem (třetí tlačítko zprava v druhé řadě tlačítek nahoře). Graf je možno vytisknout (na tiskárnu definovanou v systému Windows jako výchozí) stisknutím tlačítka s ikonou tiskárny (čtvrté tlačítko zleva v druhé řadě tlačítek nahoře) nebo lépe stisknutím tlačítka „Soubor“ (první zleva v prvé řadě tlačítek nahoře) a vybráním „Tisk…“ z nabízeného menu. V druhém případě je možno měnit nastavení tiskárny. Prohlížení tohoto grafu se ukončí stisknutím tlačítka s ondřejským křížkem na liště s názvem panelu zcela vpravo nahoře. Před ukončením je nabídnuto uložení datového souboru. Vzhledem k tomu, že data jsou znovu k dispozici z archiveru je jejich opětné ukládání na disk bezpředmětné, a proto tuto možnost odmítneme stiskem tlačítka „Ne“.

PROTOKOL – str. 15

Panel slouží k prohlídce a k tisku protokolů. Lze zobrazit či tisknout:

 • protokol o kterémkoliv archivovaném procesu v grafické formě;
 • protokol o kterémkoliv archivovaném procesu v tabelární formě;
 • přehled o průběhu technologických veličin v zadaném časovém úseku v grafické formě.

Protokol o archivovaném procesu se získá následovně.V rozbalovacím menu vlevo v dolní části obrazovky (označeném „Vybrat podle“) se navolí, zda chceme vybírat podle čísla vsázky, průvodky nebo výkresu. Do vedlejšího okénka se pak v souladu s navoleným způsobem vybírání doplní první část z označení vsázky nebo průvodky, popřípadě celé nebo část označení výkresu tak, jak bylo zadáno před spuštěním procesu. Po potvrzení zadané hodnoty se vylistují celé názvy vsázek splňujících zadané kriterium, jak byly zpracovávány v některé z pecí. Dvojitým kliknutím myší na řádek s požadovanou vsázkou se tato vsázka navolí – její celé označení se objeví v okénku s označením „VYBRANÁ VSÁZKA“ vpravo dole. Požadujeme-li protokol v grafické formě, klikneme potom myší na tlačítko „Tisk grafu“ v pravé části obrazovky, chceme-li protokol v tabelární formě klikneme na tlačítko „Tisk protokolu“. Systém vyhledá údaje o zadané vsázce a sestaví protokol (může to chvilku trvat) a zobrazí ho nejprve na obrazovce. Tam si ho můžeme prohlédnout s pomocí rolovacích lišt vpravo. V dolní části obrazovky jsou tlačítka „Tisk“ a „Storno“. Kliknutím na tlačítko „Tisk“ dojde k vytištění zobrazeného protokolu. Pokud si nepřejeme protokol tisknout, vrátíme se k panelu TISK PROTOKOLŮ kliknutím na tlačítko „Storno“. Pokud žádný takový proces s udanou zakázkou neexistuje, vypíše se chybová zpráva „O ZADANÉM PROCESU NEJSOU ŽÁDNÉ ÚDAJE“. Chceme-li přehled v zadaném časovém úseku, vyplníme nejprve okénka v dolní části obrazovky označená Den/měsíc/rok/hodina/minuta „od“ a Den/měsíc/rok/hodina/minuta „do“ a potom klikneme na tlačítko „Tisk grafu“.Vytvoří se záznam odpovídající zadanému časovému úseku. Záznam patří té peci, z jejíhož přehledu technologie byl panel zavolán (Název pece se zobrazuje na modré liště v horní části obrazovky). Záznam je možno prohlédnout a v případě potřeby vytisknout obdobně jako v předchozím případě. Chceme-li pouze zobrazit graf o průběhu teploty či uhlíkového potenciálu na obrazovce, klikneme po navolení označení procesu nebo po zadání data na tlačítko „Zobrazení“. Zadaného časového úseku lze rovněž použít k vyhledání vsázek zpracovaných v zadaném úseku. Chceme-li takto vyhledat vsázky, stiskneme po zadání časového intervalu tlačítko „Vybrat“, které se objevilo v pravém dolním rohu. Dojde k vylistování všech vsázek, jejichž zpracování započalo v zadaném časovém intervalu a z nich je možno vybrat určitou vsázku stejným způsobem jako při vylistování vsázek patřících ke zvolené vsázce popsaném výše.
DOPLNĚNÍ PRŮVODKY – str. 12
Po navolení tohoto panelu se na obrazovce zobrazí formulář pro doplnění údajů o procesu. Zadané údaje v horní části určují, že se mají vybrat pouze vsázky jejichž údaje jsou shodné s údaji zadanými, přičemž položky s nezadanými údaji se neuvažují. Zadají-li se buď některé nebo všechny položky v horní části, nebo časový interval a stiskne se tlačítko „Vybrat“, vylistují se vsázky ze všech pecí, které vyhovují zadání. Dvojitým kliknutím na požadovanou vsázku se přenesou údaje o této vsázce do formuláře v dolní části panelu. Údaje v tomto formuláři lze opravit popřípadě doplnit. Po stisknutí tlačítka „Uložit položku“ dojde uložení opravených údajů o vsázce na pevný disk. Takto lze opakovaně opravovat údaje o kterékoliv z vylistovaných vsázek. Zvolí-li se proces při němž byla průvodka zadávána ve starém formátu (tvaru 99999/99/99/XXX), přenesou se do dolní části obrazovky pouze první dvě čísla z označení průvodky. Pokud by se toto označení opravovalo, je třeba zadat nové označení průvodky v novém formátu (tvaru 9999999999/9999), přičemž obsluha je na nutnost převodu formátu označení průvodky upozorněna.
Opravy se ukončí stiskem tlačítka „Storno“. Tlačítko „Vynulovat“ slouží k vymazání všech údajů v zadávacích políčkách položek pro vyhledávání. Do průvodky se budou doplňovat zejména změřené parametry. Pokud bude změřen další parametr který není předepsán, je možné jej vepsat do poznámky.
PROGRAMÁTOR VÍCEÚČELOVÝCH PECÍ - 17   
Panel slouží k vytváření technologických programů pro pece VUP složených nejvýše z 12 kroků. Položky se vybírají kliknutím myší a vyplňují pomocí klávesnice, nebo inkrementováním (dekrementováním) šipkami v položkách, nebo šipkami na klávesnici. V jednotlivých krocích lze zadat

 • dobu výdrže - trvání kroku v hodinách a minutách;
 • rampu - rychlost nárůstu teploty [°C/min]; zadání nulové hodnoty znamená skokovou změnu teploty (žádná rampa);
 • koncovou teplotu - žádaná koncová teplota kroku [°C] (nulová koncová hodnota se chápe jako konec programu);
 • požadovaný uhlíkový potenciál [%C];
 • přídavné plyny – lze zadat NH3 nebo N2. Zadání se vzájemně vylučují;
 • mezichlazení – označuje krok po jehož proběhnutí se bude provádět mezichlazení v chladné komoře;

Trojúhelníkové značky na levé straně naznačují, zda v kroku dojde k nárůstu či poklesu teploty popřípadě bude-li teplota konstantní.
Po nadefinování jednotlivých kroků se průběh kroku zobrazí v grafu dole. Snadno se tak ověří správnost nadefinovaného technologického programu.
Řádek označený „čekací smyčka“ nastavuje teplotu a potenciál a přídavný plyn čekacího režimu (kroku 0 regulátoru). Časové údaje „Celková doba v oleji“, „Doba víření v oleji“, „Celková doba na vzduchu“ a „Doba víření na vzduchu“ udávají příslušné doby podle režimu tepelného zpracování. Ten se zadává pomocí tlačítek označených „mezichlazení“ a tlačítka označeného „KALIT“ takto. Je-li stisknuto některé z tlačítek mezichlazení, předpokládá se že jde o technologický program s mezichlazením a v tomto případě je nutno zadat všechny uvedené doby. Tlačítko „KALIT“ je v tomto případě nepřístupné. Pokud není žádné z tlačítek „mezichlazení“ stisknuto, je třeba navolit pomocí tlačítka KALIT“ buďto režim kalení v oleji nebo režim kalení na vzduch. Podle takto navoleného režimu je pak třeba zadat příslušné doby. Zadávací políčka pro doby, které pro nastavený režim nemají význam se znepřístupní.
Vpravo jsou tlačítka pro operace s vytvořeným programem a položka pro zapsání názvu technologického programu:

 • v položce NÁZEV PROGRAMU se zapíše název technologického programu pomocí klávesnice. Název může obsahovat maximálně 8 symbolů a může obsahovat pouze písmena a číslice. Malá a velká písmena se v názvu nerozlišují;
 • tlačítkem PEVNÝ DISK/DISKETA zvolíme kam soubor zapsat (pevný disk nebo disketová jednotka 3,5“);
 • tlačítkem ULOŽIT NA DISK (DISKETU) je soubor uložen;
 • tlačítkem NALISTUJ se zobrazí existující technologické programy v rolovací nabídce; kliknutím myší na zvolený program se tento program vybere; kliknutím na vybraný program se tento program načte a zobrazí;
 • tlačítkem ZRUŠ PROGRAM je možno uložený program, vybraný ze zobrazeného seznamu obdobně jako v předchozím případě, (po ověřovacím dotazu) zrušit;
 • tlačítkem PŘEČÍST Z DISKU je možno načíst program, jehož název je napsán do položky NÁZEV PROGRAMU;
 • tlačítky PŘESTAVIT REGULÁTOR VUP1 a PŘESTAVIT REGULÁTOR VUP2 lze přestavit program v paměti regulátoru příslušné pece a příslušné časovače údaji podle právě zobrazeného programu; změní se tak pouze hodnoty v paměti programů regulátoru, nikoliv aktuální hodnoty. V případě programu s mezichlazením se do regulátoru přenesou pouze údaje do kroku po němž následuje mezichlazení. Tato tlačítka slouží pouze k nouzovému přestavování regulátorů, technologické programy se do regulátoru přenášejí automaticky, pokud je zadáno jméno dalšího programu na přehledovém panelu příslušné pece. Tam je potom zavádění programu řízeno pohyby pece takto:
  • Pokud zadáme na přehledovém panelu příslušné pece jméno příštího programu a v peci není vsázka, přenese se program (celý nebo jeho část do kroku s mezichlazením) a čekací smyčka bezprostředně do regulátoru;
  • Nebyla-li pec při zadání dalšího programu ještě prázdná, dojde k zavedení programu do regulátoru až v okamžiku, kdy se pec uvolní k novému založení;
  •  Jednalo-li se o program s mezichlazením, dojde k přenosu zbylé části programu (kroků následujících po mezichlazení) po přesunu vsázky z horké do chladné komory. Jednotlivé části takto děleného programu se vždy zavádějí od kroku 1, takže v tomto případě se druhou částí programu přepíše část první. Ta se obnoví (stejným programem, nebo novým programem, pokud byl změněn program v položce „příští program“), jakmile v peci nebude žádná vsázka;
  •  Údaje o dobách chlazení se přenášejí do čítačů až po uvolnění chladné komory od předchozí vsázky;

PROGRAMÁTOR POPOUŠTĚCÍCH PECÍ - 16

Panel slouží k vytváření technologických programů pro popouštěcí pece složených nejvýše z 8 kroků. Položky se vybírají kliknutím myší a vyplňují pomocí klávesnice, nebo inkrementováním (dekrementováním) šipkami v položkách, nebo šipkami na klávesnici.

 • koncová teplota - žádaná koncová teplota kroku [°C];
 • doba výdrže - trvání kroku v hodinách a minutách;

Řádek označený „čekací smyčka“ nastavuje teplotu čekacího režimu. Pro ovládací tlačítka platí vše co bylo popsáno v předchozím kroku. Rovněž zde slouží tlačítka pro přestavení regulátoru pouze k nouzovému přestavení, běžně se bude přestavení provádět zadáním zvoleného technologického programu do zadávacího okénka „příští program„ na přehledovém panelu příslušné pece. K zavedení programu pak dojde v okamžiku, kdy v peci není vsázka. Program se do regulátoru vždy zavádí jako 1.program s osmi kroky. V posledním zadaném kroku se nastaví příznak signalizace konce procesu. Při řízení technologie počítačem se provede start regulátoru od počítače automaticky po zavezení vsázky do pece. Technologický program z počítače, jak již bylo řečeno, se nahrává jako první program, a proto, má-li být spouštěn program přenesený z počítače, musí být v regulátoru MAT 660 nastaveno spouštění programu 1 (toto nastavení nelze počítačem ovlivnit).

NÁVODKA – str. 13

Panel slouží k vytváření, upravování a tisku návodek Je třeba nejprve vyplnit políčko „číslo výkresu“. Zadá-li se zde identifikace návodky, která již byla vytvořena, zobrazí se její údaje bezprostředně po zadání identifikace. Pokud taková návodka ještě nebyla vytvořena, předpokládá se, že se bude vytvářet návodka nová. Po vytvoření návodky nebo opravě návodky již vytvořené, je možno pomocí tlačítka „ULOŽIT NÁVODKU“ uložit vytvořenou návodku na pevný disk. Je rovněž možno vytvářet podobné návodky tak, že již vytvořenou návodku upravíme a stiskneme tlačítko „ULOŽIT JAKO“. Bude nám nabídnuto zadání nové identifikace, přičemž po jejím potvrzení bude tato návodka uložena s nově zadanou identifikací a původní návodka zůstane zachována. Tlačítko „TISK NÁVODKY“ slouží k vytištění zobrazené návodky a pomocí tlačítka „ZRUŠENÍ NÁVODKY“ může uživatel (po potvrzení této volby) již vytvořenou návodku z pevného disku vymazat.

PORUCHY MECHANIZMŮ A KOMUNIKACE – str. 18

Panel indikuje poruchy mechanizmů víceúčelových pecí, které jsou u těchto pecí indikovány na rozvaděčích. V případě, že nastane nějaká porucha, začne červeně blikat název poruchy. Zároveň začne blikat červený vykřičník na panelu ikon (kdykoli se tedy dovíme, že je nějaká porucha a kliknutím na vykřičník se dostaneme do panelu poruch a zjistíme, která porucha nastala). Vedle názvu poruchy je počítadlo poruch. Počítadla se dají vynulovat tlačítkem nulování. Datum a čas vynulování je zapsán ve žluté položce označené registrováno od. Datum a čas začátku a konce poruchy je uložen a lze jej přečíst kliknutím na žlutou ikonu v položce označené seznam. Zde jsou uloženy všechny poruchy. Poruchy lze též vytisknout. všechno uvedené platí i pro poruchy v komunikaci se všemi regulátory.  

ZÁLOHA str. 19

Panel slouží k zálohování údajů nashromážděných v paměti počítače. Předpokládá se zálohování na mechaniku ZIP nebo na síťový server. Kam se mají zálohované údaje ukládat lze nastavit stisknutím tlačítka „NASTAVENÍ“ v pravém horním rohu panelu. Po jeho stisku se objeví panel, na němž je možno zadat cestu, kam se mají ukládat zálohované soubory. Zadá se úplná cesta ve tvaru zařízení:\složka\podsložka… (např. pro ZIP mechaniku se zadá d:). Zde zadaný údaj je trvale zapamatován a zůstane zachován i při restartu počítače.
Možnosti zálohování a obnovy jsou tyto:

 • průběžné zálohování uloží všechny údaje za právě probíhající měsíc;
 • průběžné obnovení obnoví údaje, které byly uloženy průběžným zálohováním;
 • měsíční zálohování - zálohuje celý uvedený měsíc; jde tedy o trvalé zálohování archivních údajů;
 • obnovení údajů uložených měsíčním zálohováním.
 • zálohování technologických programů

Průběžným zálohováním lze zálohovat v jakýchkoli intervalech (den, směna, hodina) podle uvážení uživatele; jde o operativní zálohování aktuálních údajů. Provede se jednoduše kliknutím myší na tlačítko „PRŮBĚŽNĚ ZÁLOHOVÁNÍ“. Takto zálohované údaje lze pak obnovit kliknutím myší na tlačítko „PRŮBĚŽNĚ OBNOVENÍ“.
Měsíční zálohování lze provést až od druhého dne v následujícím měsíci aby ,byly respektovány vsázky, jejichž zpracování probíhalo přes přelom měsíce. Je třeba zadat v příslušných okénkách měsíc a rok a kliknout na tlačítko „BEZ ZRUŠENÍ V PAMĚTI PC“, pokud chceme zálohované údaje ponechat i na diskové paměti PC nebo kliknout na tlačítko „SE ZRUŠENÍM V PAMĚTI PC“, pokud chceme zálohované údaje z paměti PC vymazat (před vymazáním údajů dojde k dotazu v němž je nutno záměr vymazat údaje potvrdit). Tlačítko „ZRUŠIT BEZ ZÁLOHOVÁNÍ“ slouží obdobným způsobem k vymazání údajů aniž by byly předtím zálohovány.
Obnovení zálohovaných měsíčních údajů lze provést zapsáním příslušného čísla měsíce a roku do políček v dolní části obrazovky a kliknutím na tlačítko „OBNOVIT“.
Při odkládání a obnově údajů program upozorňuje na případy, kdy stejné údaje již existují s dotazem, zda se mají stejně označené údaje přepsat (bude běžně nastávat při průběžném zálohování). Je třeba odpovědět ANO popřípadě ANO VŠE pokud chceme údaje přepsat, v opačném případě se odpoví NE.
Technologické programy lze zálohovat stisknutím tlačítka „ZÁLOHOVÁNÍ PROGRAMŮ“ a zazálohované programy lze obnovit stisknutím tlačítka „OBNOVA PROGRAMŮ“, Zálohují a obnovují se vždy všechny technologické programy bez ohledu na dobu jejich vzniku.
Vypnutí systému
V pravém dolním rohu na hlavním panelu systému Windows 2000 klikneme myší na malou ikonku dětské stavebnice. Rozvine se menu v němž vybereme „Zastavit aplikaci“. Počítač se znovu zeptá „Opravdu si přejete zastavit běžící aplikaci ?“. Klikneme-li na tlačítko „Ano“, aplikace se ukončí. Nyní je potřeba standardně vypnout Windows 2000 přes tlačítko „Start“ na hlavním panelu postupujeme přes „Vypnout...“ k „Vypnout počítač“, „Ano“ až systém počítač vypne.

 

>> VÍCEÚČELOVÉ PROPOUŠTĚCÍ PECE - OBRÁZKY